شرایط عضویت

عضویت در این فروشگاه فقط و فقط برای خرید مجموعه های گرافیکی سایت فرا گرافیک می باشد و ارتباطی به عضویت در بخش اشتراک ویژه و سایت اصلی ندارد.